Съгласно чл.15 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) в сила от 30. 03.1999 г., Общински съвети по наркотични вещества (ОбСНВ) се създават в общините, чиито административни центрове са административни центрове на области. Организацията и дейността на Съветите се определя с правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества (НСНВ).
Общинските съвети по наркотични вещества реализират на локално ниво Националната политика в областта на превенцията, лечението, рехабилитацията и ресоциализацията на наркоманиите, регламентирани в Националната програма за превенция, лечение, рехабилитация и ресоциализация на наркоманиите. При осъществяване на Националната стратегия за борба с наркотиците, те се ръководят от приетата на общинско равнище програма за изпълнение на План за действие. В цялостната си дейност ОбСНВ са активно подпомагани от Община Плевен и Общински съвет Плевен.

Съветите по наркотични вещества извършват следните дейности:
  – разработват, осигуряват и координират изпълнението на общинските програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества;

 – създават превантивни информационни центрове, които осъществяват превантивни дейности и програми, както и събират, съхраняват и анализират информацията, необходима за осъществяването, координирането и изготвянето на общинските програми;

Съветите по наркотичните вещества се финансират със средства от държавния бюджет. ОбСНВ е колективен орган, който се състои от председател, секретар и членове, които се определят с решение на общинския съвет.

Действащият в момента 15 членен състав на ОбСНВ – Плевен е приет с Решение№ 101/ 25.02.2016г. на Общински съвет Плевен.
Председател на Общинския съвет по наркотични вещества е Катя Божикова , секретар е д-р Александър Вичев.
Членове на ОбСНВ – Плевен:
Катя Христова – общински съветник
Марина Андреева – общински съветник
Георги Георгиев – представител на Областната дирекция на МВР
Цветомир Илиев – представител на Първо РУ на МВР
Николай Петров – представител на Второ РУ на МВР
д-р Юлиан Найденов – представител на РЗИ – Плевен
Кремена Пъшева – представител на РИО – Плевен
Николай Пачевски – прокурор, представител на Окръжна прокуратура
Диляна Тодорова – представител на Дирекция „Социално подпомагане“ – Плевен
Анелия Цветанова – представител на БЧК
Чавдар Мирчев – представител на Фондация „Социални и здравни алтернативи“
За Община Плевен представители в Съвета са:
д-р Елза Пачева – Началник отдел „Здравеопазване и социални дейности“
Мариета Георгиева – главен експерт в отдел „Образование“

Годишен доклад за дейността 2018

Приложение към доклад 2018

Годишен доклад за дейността на ОбСНВ – Плевен за 2017

Приложение към годишен доклад, 2017

Годишен доклад за дейността на ОбСНВ – Плевен за 2016

Приложение към годишен доклад – обобщена справка за консултациите в ПИЦ – Плевен за 2016