Съгласно чл.15 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) в сила от 30. 03.1999 г., Общински съвети по наркотични вещества (ОбСНВ) се създават в общините, чиито административни центрове са административни центрове на области. Организацията и дейността на Съветите се определя с правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества (НСНВ).
Общинските съвети по наркотични вещества реализират на локално ниво Националната политика в областта на превенцията, лечението, рехабилитацията и ресоциализацията на наркоманиите, регламентирани в Националната програма за превенция, лечение, рехабилитация и ресоциализация на наркоманиите. При осъществяване на Националната стратегия за борба с наркотиците, те се ръководят от приетата на общинско равнище програма за изпълнение на План за действие. В цялостната си дейност ОбСНВ са активно подпомагани от Община Плевен и Общински съвет Плевен.

Съветите по наркотични вещества извършват следните дейности:
  – разработват, осигуряват и координират изпълнението на общинските програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества;

 – създават превантивни информационни центрове, които осъществяват превантивни дейности и програми, както и събират, съхраняват и анализират информацията, необходима за осъществяването, координирането и изготвянето на общинските програми;

Съветите по наркотичните вещества се финансират със средства от държавния бюджет. ОбСНВ е колективен орган, който се състои от председател, секретар и членове, които се определят с решение на общинския съвет.

  • Действащият в момента 13 членен състав на ОбСНВ – Плевен е приет с Решение№ 121/ 16.03.2020г. на Общински съвет Плевен.
    Председател на Общинския съвет по наркотични вещества е Катя Божикова , секретар е д-р Александър Вичев

Членове на ОбСНВ – Плевен:

Веселка Лилова – общински съветник; Илиян Йончев – общински съветник; Георги Георгиев – представител на Областната дирекция на МВР-Плевен; Марин Сакъзов – представител на Областната дирекция на МВР-Плевен; д-р Юлиян Найденов – представител на Регионалната здравна инспекция – Плевен; Яна Личева – представител на Регионален инспекторат по образование – Плевен; Диляна Тодорова – представителна Дирекция „Социално подпомагане“ Плевен; Анелия Цветанова – представител на БЧК – Плевен; Елза Пачева – началник отдел „Здравеопазване и социални дейности“ в Община Плевен; Мариета Георгиева – гл. експерт в отдел „Образование“ в Община Плевен; Николай Пачевски – представител на Окръжна прокуратура – Плевен.

Годишен доклад за дейността 2019

Приложение към доклад 2019

Годишен доклад за дейността 2018

Приложение към доклад 2018

Годишен доклад за дейността на ОбСНВ – Плевен за 2017

Приложение към годишен доклад, 2017

Годишен доклад за дейността на ОбСНВ – Плевен за 2016

Приложение към годишен доклад – обобщена справка за консултациите в ПИЦ – Плевен за 2016