Община Плевен и Общински съвет по наркотични вещества обявиха одобрените проекти на училища, участвали в конкурс под мотото: „Последвай живота” – ученически инициативи и дейности, стимулиращи творчеството, спорта, младежката фантазия за осмисляне на свободното време, като форма на превенция на зависимости сред децата и младите хора”. Целта на конкурсната сесия беше стимулиране на училищната активност за организиране и провеждане на инициативи, даващи шанс за изява на младежката и ученическа фантазия и креативност, качества и умения, ангажиращи свободното време на децата и учениците като форма на превенция на рискови фактори. Задължително условие беше предоставяне на възможност учениците сами да формулират и реализират идеите си, свързани с основната цел. Комисия в състав: д-р Елза Пачева – Началник-отдел „Здравеопазване и социални дейности” в Община Плевен, Катя Божикова – Председател на ОбСНВ – Плевен, и Антоанета Мачева – специалист в ПИЦ – Плевен, разгледа постъпилите предложения и предлага на кмета на Община Плевен да бъдат подкрепени проектите на следните учебни заведения:

ДФСГ „Интелект”
НУ „Патриарх Евтимий”
ОУ „Лазар Станев”
ОУ „Валери Петров”
ОУ „Петър Берон”
ЦПЛР – ЦУТНТ
СУ „Пейо Яворов”

Общият размер на финансовите средства за подкрепа на одобрените проекти възлиза на 6 364 лева, които ще бъдат осигурени от перо „Издръжка”/”Разходи за външни услуги” от бюджета на ОбСНВ – Плевен за 2018 година.