От 30 юли до 1 август в Хисаря се проведе обучение на тема „Работа в екип – взаимодействие между институциите“, в което участие взеха 18 педагози от община Левски – представители на ОУ „Максим Горки“ и СУ „Крум Попов“, детските градини „Слънце“ и „Локомотив“, както и такива на НЧ „Георги Парцалев“. Обучението бе организирано от Отдел „Образование“ в Община Левски и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните с лектор психологът в Превантивно-информационния център за зависимости в Плевен Валентин Минков.

Основната цел на обучението бе сформирането на екипи и взаимодействие между различните институции, като акцент в работата на участниците в него бе решаване на казуси, ролеви игри за работа в екип, прилагане на Наредбата за приобщаващо образование в училищата. В последния ден всеки от тях имаше възможност да изготви програма за решаването на конкретни казуси – реални ситуации, с които те са се сблъсквали в практиката си, свързани с прояви на рисково поведение на учениците и техните родители. Сред примерните казуси бяха употребата на алкохол и наркотични вещества, противообществени прояви, както и прояви на агресия от страна и на учениците, и на родителите.

Педагозите, които взеха участие в това обучение, определено останаха доволни от съвместната ни работа, споделяйки впечатленията си посредством обратните връзки, каза психологът Валентин Минков. По думите му, учителите от Левски са били единодушни относно това, че дискутираната проблематика е доста сериозна и трябва да се работи екипно, за да има добри резултати. Болшинството от тях имаха очаквания, че сами трябва да се справят с предизвикателствата в тяхната работа, не си давайки сметка за предимствата на работата в екип, посочи специалистът от ПИЦ – Плевен.