Форум с участието на преподаватели и родители на ученици се проведе в Професионалната гимназия по земеделие „Стефан Цанов“ – Кнежа. Той бе на тема „Предпоставки за рисковото поведение и отпадане на учениците от училище” и се реализира в изпълнение на модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование“ по Национална програма „Заедно за всяко дете“.

Пред участниците психологът в Превантивно-информационния център по зависимости в Плевен Валентин Минков коментира психологическите предпоставки за отпадане от училище при децата в юношеска възраст, а също така възможностите за психологическо консултиране с цел превенцията на отпадане от училище и на психологическото консултиране за професионално ориентиране и информиране. Във форума бяха включени ролеви игри за интерпретиране на родителското отношение и реакция при трудни казуси с младите, както и свободна дискусия, в рамките на която родители и педагози коментираха с психолога проблеми, с които се сблъскват в ежедневието си.

По време на форума Валентин Минков представи резултатите от анкетно проучване, проведено сред 82-ма ученици от 9 и 11 клас на ПГЗ „Стефан Цанов“, целящо определяне нивото на знания за въздействието и дългосрочните последствия при употребата на психоактивни вещества, както и това на социална компетентност на учениците за справяне в критична ситуация и отстояване на личната позиция под въздействието на груповия натиск. Участниците се запознаха и с факторите, които според анкетираните ученици формират нагласите за употреба на психоактивни вещества, а също и причините за употреба на ПАВ. Бе отбелязано, че според анкетираните ученици семейството не е основен фактор, формиращ нагласите за употреба на психоактивни вещества, а като такъв те посочват приятелския кръг, от когото сами избират да бъдат част. Близо 65% седмокласниците, взели участие в анкетата, заявяват, че се смятат за информирани и запознати с въздействието на психоактивните вещества върху човека, докато сред учениците от 11 клас информираността значително се увеличава и близо 79% отбелязват, че са запознати с въздействието на ПАВ.