Съгласно чл.15 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) в сила от 30. 03.1999 г., Общински съвети по наркотични вещества (ОбСНВ) се създават в общините, чиито административни центрове са административни центрове на области. Организацията и дейността на Съветите се определя с правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества (НСНВ).
Общинските съвети по наркотични вещества реализират на локално ниво Националната политика в областта на превенцията, лечението, рехабилитацията и ресоциализацията на наркоманиите, регламентирани в Националната програма за превенция, лечение, рехабилитация и ресоциализация на наркоманиите. При осъществяване на Националната стратегия за борба с наркотиците, те се ръководят от приетата на общинско равнище програма за изпълнение на План за действие. В цялостната си дейност ОбСНВ са активно подпомагани от Община Плевен и Общински съвет Плевен.

Съветите по наркотични вещества извършват следните дейности:
  – разработват, осигуряват и координират изпълнението на общинските програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества;

 – създават превантивни информационни центрове, които осъществяват превантивни дейности и програми, както и събират, съхраняват и анализират информацията, необходима за осъществяването, координирането и изготвянето на общинските програми;

Съветите по наркотичните вещества се финансират със средства от държавния бюджет. ОбСНВ е колективен орган, който се състои от председател, секретар и членове, които се определят с решение на общинския съвет.

Действащият в момента 13 членен състав на ОбСНВ – Плевен е приет с Решение № 130/28.03.2024г. на Общински съвет – Плевен.

Председател на Общинския съвет по наркотични вещества е Катя Божикова , секретар е Рени Бояджиева.

Членове на ОбСНВ – Плевен: д-р Антонио Василев – общински съветник; Ивайло Петров – общински съветник; Георги Георгиев – ОД на МВР – Плевен; Александър Пеев – ОД на МВР – Плевен; гл. асистент д-р Олимпиада Атмажова, д.м., специалист „Клинична токсикология“; д-р Юлиян Найденов – Регионална здравна инспекция – Плевен; Яна Личева – Регионално управление на образованието – Плевен; Елица Спасова – отдел „Закрила на детето“ към ДСП – Плевен; Христина Декова – БЧК – Плевен; д-р Елза Пачева – началник отдел „Здравеопазване и социални дейности“ – Община Плевен; Мая Тодорова – ст. експерт  Община Плевен.

Годишен доклад за дейността за 2023

Годишен отчет в количествени индикатори 2022 

Годишен доклад за дейността 2021 

Годишен доклад за дейността 2020

Приложение към доклад 2020

Количествени индикатори 2020

Годишен доклад за дейността 2019

Приложение към доклад 2019

Годишен доклад за дейността 2018

Приложение към доклад 2018

Годишен доклад за дейността на ОбСНВ – Плевен за 2017

Приложение към годишен доклад, 2017

Годишен доклад за дейността на ОбСНВ – Плевен за 2016

Приложение към годишен доклад – обобщена справка за консултациите в ПИЦ – Плевен за 2016