Обучение на педагогически специалисти от Левски провежда Превантивно-информационният център по зависимости в Плевен. Инициативата е на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) – Левски, като обучител е психологът Валентин Минков. „Идеята е да се реализират дейности, свързани с превенция употребата на наркотични вещества, като на базата на първата ни среща набелязахме план. Първо събрахме представители на институции, пряко ангажирани с проблема – МВР, Отдел „Закрила на детето“, както и педагогическите съветници от училищата в Левски и най-важното, което те заявиха като желание, бе провеждането на обучение на педагозите“, обясни психологът.

Обучението включва представяне на различните видове наркотични и тяхното въдействие, симптоми, по които може да се установи употребата им, запознаване с методики за превенция на учениците и работа с родителите, предпоставки за употребата на наркотични вещества при децата, както и провеждане на ролеви игри учител – родител. Също така, в рамките на обучението преподавателите се запознават с резултатите от проведено сред учениците анкетно проучване, свързано с наркотиците. При желание от страна на педагогическите съветници идеята е през септември да бъдат реализирани превантивни програми с учениците от начален и прогимназиален курс на обучение.