Годишен доклад за дейността на Общински съвет по наркотичните вещества – Плевен и ПИЦ – Плевен и отчет за дейността за първото тримесечие на 2022 г. беше представен пред членовете на Постоянната комисия по „Здравеопазване и социална политика” към Общински съвет – Плевен. Председателят на ОбСНВ – Плевен Катя Божикова запозна членовете на комисията с председател доц. д-р Евгения Бързашка с дейностите, реализирани през периода и отговори на въпросите на общинските съветници. Бе представена информация за работата на територията на областта по Националните програми за универсална превенция на употребата на психоактивни вещества сред ученици от 5-7 и 8-11 клас. Председателят на ОбСНВ обобщи заявеното в обратната връзка от учениците, че независимо от това колко е голямо училището и къде се намира, болшинството от тях имат потребност от допълнителни занимания чрез нетрадиционни методи за преподаване, предоставяни от експертите на ПИЦ – Плевен. Също така, тя посочи, че учениците като цяло са отворени за комуникация и обсъждане на теми, за които училището дава по-малко пространство, а възможността да общуват с различни от учителите си възрастни, които им дават шанс свободно да разсъждават върху важни за тях теми, също се явява благоприятна.

Пред членовете на Комисията по здравеопазване и социална политика бяха представени данни за консултираните за периода лица и тенденциите в това направление. Професионална дискусия с председателя на комисията доц. д-р Евгения Иванова Бързашка – Христова, дм, която е и началник на Клиниката по клинична токсикология „Д-р Дочо Иванов“ при УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – Плевен и дългогодишен специалист с отношение към Превантивно-информационните центрове по зависимости, очерта общи и специфични възгледи по проблематиката.

Споделена бе информация за проведените обучения както на ученици, така и на родители, специалисти и представители на неправителствени организации. Акцентирано бе и на смисъла на реализираните тематични кампании, посветени на 26 юни – Международен ден да борба със злоупотребата с наркотици и нелегалния трафик и 10 – октомври – Световен ден на психичното здраве, както и на съвместните инициативи, проведени в партньорство с плевенски спортни клубове. В тази връзка членовете на постоянната комисия се обединиха около мнението, че спортът определено е сред работещите варианти за превенция на зависимости. Отделено бе място и на електронните въпросници за скрининг и превенция на психоактивни вещества, във въвеждането на които ПИЦ – Плевен бе сред първите в страната.

На заседанието на ПК „Здравеопазване и социална политика” бяха коментирани още някои от най-актуалните тенденции при зависимостите от гледна точка на местните здравни специалисти, предизвикателствата, пред които се изправят в ежедневната си дейност специалистите от ПИЦ – Плевен.