Годишен отчет за дейността на Общинския съвет по наркотични вещества – Плевен през 2017 г. бе приет на заседание на ОбСНВ. Председателят на Съвета Катя Божикова представи изпълнените през годината дейности по общински програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества, като акцентира върху по-активната дейност на Превантивно-информационния център към ОбСНВ, благодарение привличането към екипа му на още един психолог. Отбелязано бе, че ПИЦ – Плевен е първият в страната, който разполага със собствен видеоканал в платформата YouTube. Там вече са факт първите клипове, в които психолозите Валентин Минков и Илиан Илиев коментират темите за марихуаната, която уж не е наркотик, „безобидното“ пушене на наргиле и абсурдните въпроси за дрогата. Амбицията на екипа на ПИЦ – Плевен е регулярно да подготвя нови видеа, чрез които посланията на специалистите да стигат до по-широк кръг хора.

Анализът на обобщените данни за предоставените от специалистите на ПИЦ – Плевен индивидуални консултации на потърсили подкрепа лица показва следното:
Общият брой консултирани лица е нараснал с 49: от 92-ма през 2016г. до 174 през 2017г.
 От тях 118 са мъже, 23 – жени.
 По възрастов разрез най-висок е делът на лицата 15-19 години, следван от тези под 15 години, над 29 години – 29, като най-малък е този на 19-29 год. – 5 лица.
 Общият брой родители, настойници, близки на пряко засегнати лица е 46, а броят на предоставените за тях консултации възлиза на 113.
 По отношение на условната група в риск, към която могат да бъдат причислени консултираните лица, данните сочат, че най-висок дял имат лицата, потърсили помощ в ПИЦ – Плевен с „психологически и/или поведенчески проблеми” – 32-ма; следват лицата „злоупотребяващи с ПАВ” – най вече марихуана – 30; след тях се нареждат лица „вече зависими” – 22 души и такива със „ситуативна употреба” – 19.
 Обобщението за вида зависимо поведение, поради, което е потърсена консултативна помощ показва, че драстично е скочил броят на лицата, употребяващи марихуана: от 8 през 2016 до 36 през 2017 год.

Общият брой на предоставени услуги / еднократна консултация, повече консултации, мотивиране, насочване, консултация по телефон/ възлиза на 571, спрямо 286 за 2016 година.

И през 2017 г. специалисти на ОбСНВ и ПИЦ – Плевен са продължили работата по организиране и провеждане на групови сесии за изграждане на жизненоважни личностни умения у младите хора в училища, НПО, младежки клубове. На място в ПИЦ – Плевен е осъществена обучителна превантивна и поведенческо-корекционна програма за младежи от Център за настаняване от семеен тип – Плевен, която редом с психолог на ПИЦ е водена и от младежи. Основна тема през годината в груповата работа е била марихуаната, като директен фокус . Поредица сесии по нея са осъществени в Профилирана гимназията с преподаване на чужди езици, в СУ „Пейо Яворов”, в ДФСГ „Интелект”, в ОУ „Петър Берон”, в МГ „Гео Милев”.

През годината е реализиран и цикъл от програмата за работа със семейства в риск (с индикирана употреба на ПАВ и алкохол, семейства с нисък социален и образователен статус), като е сформирана т.нар. група „Родителски кръг”. Като една от най-важните задачи, изпълнени в рамките на годишния план, Катя Божикова посочи и осигуряването на възможности за включване на децата и младите хора в привлекателни за осмисляне на свободното време дейности, като форма на превенция. В нейно изпълнение през 2017 г. е подготвено и проведено първото за Плевен специално публично събитие по мотивационна публична реч за ученически училищни съвети „Младите говорят за…”, плод на изключително ефективно партньорство с постоянната комисия по „Образование” на ОС – Плевен, отдел Образование на Община Плевен и европейски информационен център „Европа Директно” – Плевен. Неговата цел бе да стимулира ангажираността на учениците в гимназиален курс не само към училищното самоуправление, но и към социална и обществена изява. Осем плевенски училища, представени от ученическите си училищни съвети, се включиха в инициативата, като броят на участници и публика надмина 360 млади хора. За поредна година ОбСНВ – Плевен подкрепи провеждането на Националния турнир по таекуон-до за Купа „Плевен“, както и Третото издание на международен фестивал на китарата – Плевен 2017., който събра над 260 участници и гости от 24 държави.

И през 2017-а сред най-натоварените със съдържание задачи от годишния план на ОбСНВ – Плевен са били дейностите за повишаване на информираността на учениците за превенция на употребата на ПАВ, в рамките на учебната година. В нейно изпълнение се планират и провеждат съвместни „Часове на класа”, като само за 2017 г. екипът на ОбСНВ е участвал в общо 24 такива в различни училища на област Плевен. Като своеобразен жест, с който да бъдат стимулирани учениците, работещи в СИП „Здравно образование”, през октомври бе изнесено представление на вече добилия популярност спектакъл „Спасителят”. Над 280 момичета и момчета от Плевен имаха възможност да посетят представлението и поговорят по злободневните теми с актьора Ивайло Захариев.

В изпълнение на тази задача от годишния план е подготвена и проведена годишната конкурсна сесия за подкрепа на малки училищни инициативи по превенция на ПАВ. Общо 7 проекта на ОУ „Св. Климент Охридски”, ОУ „Д-р Петър Берон”, ОУ „Валери Петров”, ОУ „Лазар Станев”, ДФСГ „Интелект”, СУ „Стоян Заимов” и СУ „Пейо Яворов” са финансирани и реализирани в периода м. ноември и декември 2017 год. Общият размер на финансовите средства за подкрепа на одобрените проекти възлиза на 5 198 лева.