ВАКАНТНА ДЛЪЖНОСТ ЗА ПСИХОЛОГ В ПРЕВАНТИВНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАВИСИМОСТИ

Община Плевен обявява свободна длъжност за психолог в Превантивно – информационен център по зависимости (ПИЦ), Плевен, бул. Русе, № 1, ет.4

Основните задължения за длъжността:

 • Осъществява дейности по превенция на зависимости.
 • Планира, реализира и отчита здравно информационни сесии за превенция на рисково поведение сред деца и млади хора в и извън училище; социални институции и др.
 • Осигурява индивидуално и групово психологическо консултиране на деца, младежи, граждани и/или техните семейства, свързано с потенциален или вече индикиран риск от употреба или злоупотреба с ПАВ и други зависимости;
 • Участва в планирането и реализирането на обучения за специалисти, деца и млади хора.
 • Съдейства за изпълнение и постигане на целите на национални, регионални и местни стратегии и проекти, свързани с превенция на рискови фактори.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Да са със завършено висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалност „Психология”;
 • Допълнителни умения:
 • Компютърна грамотност;
 • Комуникативни умения;
 • Умения за разработване и координиране на програми и инициативи;
 • Изготвяне на анализи, доклади, отчетна документация.
 • Способност за самостоятелна организация на труда и за работа в екип.
 • Умения за вземане на решения.

Необходими документи:

 • Заявление за заемане на вакантната длъжност. В заявлението да е посочен точен адрес, мобилен телефон и актуална електронна поща на кандидата.
 • Диплом за образователно-квалификационна степен;
 • Автобиография;
 • Други документи, доказващи допълнителна квалификация (ако има такива).

Минимален размер на основната заплата – 864 лв.

Място и срок за подаване:

 • Документите се подават в запечатани пликове, върху които е изписано името на кандидата, както и че кандидатстват за вакантна длъжност в ПИЦ – Плевен.
 • Срок за подаване – до 17:00 ч. на 20.03.2020 г. в Центъра за административно обслужване на гражданите на Община Плевен – пл. „Възраждане” № 4 гр. Плевен.

Подборът ще се извърши от комисия, въз основа на:

 • Преглед на представените от кандидата документи.
 • Събеседване за преценка на професионалните и делови качества на кандидатите.