Превантивно-информационният център по зависимости в Плевен започна дейностите по Програма „Подай ръка“. Тя е насочена към деца и млади хора от 10 до 18 години, при които има риск за употреба на наркотични вещества или младежи, експериментиращи с такива, отглеждани и възпитавани в Центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за деца и младежи без увреждания. В програмата са включени общо шест ЦНСТ на територията на област Плевен – 4 в град Плевен, както и тези в град Левски и село Садовец, община Долни Дъбник. Тя е с двугодишен срок на изпълнение – от 2022 до 2024 г.Програма „Подай ръка“ е съобразена с изискванията на Европейските стандарти за качество на превенцията на употребата на наркотични вещества на Европейския мониторингов център по наркотици и наркомании (EMCDDA). На децата в риск ще се предложи различен вариант на поведение, ще им бъдат показани различен тип отношения между хората и начини как да бъдат отговорни личности. Чрез обучението в различните части от програмата ще се повишат техните социални умения, младежите ще научат техники за снемане на натрупаното напрежение. Те ще бъдат запознати с дългосрочните последици от употребата на наркотични вещества, а на тези, които експериментират и злоупотребяват с такива вещества, ще се направи индивидуална оценка, ще се състави план за подкрепа и ще бъдат предложени индивидуални консултации. Програмата предвижда и работа с персонала на ЦНСТ с цел постигане на подкрепяща и компетентна грижа и устойчивост на резултатите.Сред целите на Програма „Подай ръка“ са предотвратяване на възникването или увеличаването на негативни последици, свързани с наркотици и алкохол сред деца, които се намират в риск, сформиране у децата на желание към водене на здравословен начин на живот и неприемане на употреба на психоактивни вещества. Очакваните резултати са намаляване броя на децата, отглеждани в ЦНСТ, експериментиращи или употребяващи наркотични вещества; повишаване знанията им за дългосрочните последствия от употребата на такива вещества; мотивиране за водене на здравословен начин на живот и личностно изграждане; повишени знания и умения на персонала на ЦНСТ за подкрепа на децата и справяне с рискови ситуации.