Един на всеки четирима младежи употребява алкохол и марихуана едновременно (т.е. употребява по едно и също време с припокриващи се ефекти). Това поведение е свързано с по-голям риск от неблагоприятни последици. Като се има предвид разширяващата се легализация на употребата на марихуана за немедицински цели, има спешна нужда да се разберат по-добре ефектите от едновременната употреба и кой е най-уязвим от неблагоприятни резултати. Предишни изследвания са дали смесени и ограничени резултати.

За своето проучване в списание „Алкохол: клинични и експериментални изследвания“ учени са се опитали да изяснят връзките и последствията от едновременната употреба при млади хора. Според получените данни, тя е свързана с изпитване на повече негативни последици от алкохола и изпитване на специфични негативни последици от марихуаната. Тези открития се отнасят конкретно до едновременната употреба на алкохол и марихуана, а не просто до консумираните количества. Изследователите са събрали данни от 409 човека на възраст 18-25 години (50% жени, 48% бели) в по-широкия район на Сиатъл, които съобщават за скорошна едновременна употреба на алкохол и марихуана. В шест фази на проучването в продължение на две години те са попълнили 14-дневни онлайн анкети, отчитайки употребата на алкохол и марихуана и свързаните с тях ефекти за предходния ден. Изследователите са проучили връзките между едновременната употреба на алкохол и марихуана и негативните последици.

Участниците съобщават, че пият в 36% от дните на проучването със средно 3½ напитки; в 28% от тези дни те са имали поне една негативна последица от алкохола. Те съобщават, че са използвали марихуана в 36% от дните на проучването със средна стойност от три часа и поне едно отрицателно последствие от марихуана в 56% от тези дни. Едновременната употреба на алкохол и марихуана е отчетена в 15% от дните на проучването. В дните на едновременна употреба участниците са консумирали 37% повече напитки и са изпитали 43% повече негативни последици от алкохола в сравнение с дните на пиене без едновременна употреба на марихуана. Освен това, в дните на едновременна употреба участниците съобщават, че са били напушени за 10% повече часове (но не са имали повече негативни последици) в сравнение с дните на употреба на марихуана без едновременна употреба на алкохол. В дните с употреба на марихуана всеки допълнителен час под въздействието на марихуана е свързан с 14% повече отрицателни последици от нея.

Изследователите отбелязват, че констатациите може да не се обобщават за всички популации, като се има предвид, че извадката е била млади хора, употребяващи вещества с по-висок риск. Констатациите предоставят най-силните доказателства досега, че едновременната употреба е висок риск и трябва да бъде в центъра на текущите усилия за образование и превенция – включително съобщения, че тези, които употребяват алкохол и марихуана едновременно, биха имали голяма полза от наблюдението и ограничаването на консумираните количества.

Източник: Medical Xpress