Почти 90% от възрастните в Съединените щати използват кофеин ежедневно, консумирайки средно 186 mg на ден. Установено е, че употребата на кофеин е по-висока при пушачи и при хора със сериозни психични заболявания. Въпреки потенциалните благоприятни ефекти на кофеина, той може да бъде вреден при по-високи дози. Според данните от проведено проучване, значителна разлика за средните нива на кофеин в кръвта се наблюдава при участници с биполярно разстройство (1725 ng/mL) и шизофрения (1194 mg/mL) в сравнение с контролната група (613 ng/mL). Във всичките 3 групи 18% до 25% от участниците са приемали високи дневни дози (> 400 mg) кофеин на ден. Има малка, но значима корелация между самооценения прием на кофеин и нивата на кофеин в кръвта (r = 0,17). В регресионните анализи възрастта, расата (чернокожи) и диагнозата (шизофрения или биполярно разстройство) са значими предиктори за нивата на кофеин в кръвта. Възрастта и диагнозата (биполярно разстройство) са значими предиктори за приема на кофеин по собствени съобщения.

Пушачите с шизофрения или биполярно разстройство имат по-високи нива на кофеин в кръвта от контролите с подобни навици за пушене, заключават авторите. Основните източници на кофеин при участниците са кафето и безалкохолните напитки. Въз основа на констатациите в групата с биполярно разстройство, повишеният кофеин не се дължи единствено на ефектите на антипсихотичните лекарства. Силните страни на проучването включват стандартизирано време на оценките и вземанията на кръв и включването на контроли, които пушат същото количество като групите пациенти. Потенциалните ограничения включват потенциално объркване от метаболитни или генетични фактори и невъзможност да се изследват ефектите на съня и оралните контрацептиви върху нивата на кофеина.

Авторите на проучването отбелязват, че приемът на кофеин е висок при някои пациенти със сериозни психични заболявания. Необходимо е по-добро разбиране на ефектите на кофеина върху когнитивните способности, психопатологията и цялостното здраве.

Източник: Psychiatric Times