Съгласно Закона, при изпълнението на националната политика Превантивно – информационните центрове по зависимости /ПИЦ/ се ръководят методически от Националния център по обществено здраве и анализи към Министерство на здравеопазването, а при изпълнението на общинските програми, ПИЦ се ръководят от ОбСНВ. ПИЦ – Плевен е  разкрит от  01.01.2005 г. с решение 316/04.11.2004 г. на Общински съвет-Плевен.

 Центърът извършва следните превантивно – информационни дейности:

 • Събиране, обобщаване и анализиране на информация от всички организации и институции, имащи отношение към проблема наркотици и наркомании.
 • Организиране и провеждане на обучителни семинари за педагогически съветници, психолози, училищни медицински специалисти,  родители и ученици.
 • Провеждане на здравно-образователни програми за ученици.
 • Подпомагане и консултиране на училищни превантивни програми.
 • Подпомагане и консултиране на превантивни дейности на неправителствени организации.
 • Организиране и провеждане на изследвания за нагласите и нивото на употреба сред различни категории от населението.

На какво можете да разчитате в ПИЦ – Плевен?8

 • Доброволно, конфиденциално и етично консултиране на употребяващи и злоупотребяващи лица и подпомагането им да намерят собствен вътрешен ресурс за справяне с проблема;
 • Оценка на тежестта на индикирана или потенциална зависимост и мотивационно интервюиране;
 • Консултиране и подкрепа на семейства и близки на лица с проблемна употреба и зависимост;
 • Превантивно консултиране при съмнения или тревога от проблемно поведение на деца, младежи или възрастни;
 • Насочване към здравна или друг вид социална грижа и подкрепа

Екипът на ПИЦ – Плевен:

 • Валентин Минков, психолог /Работи за ПИЦ- Плевен от неговото създаване. Има дългогодишен опит в областта на социалната психология, обученията и консултациите. С допълнителни квалификации и професионални умения по психодрама и групова психотерапия – дипломиран Психодрама асистент. Участвал е в група за психодрама под ръководството на Sue Daniel и в практически обучения по фокусирана към решенията краткосрочна терапия. Притежава богат опит като психолог в училища и гимназии, както и като експерт в национални програми за превенция. Водещ на клуб „Връстници обучават връстници“ – младежка доброволческа структура, работеща по подхода Peer to Peer в сферата на сексуално и репродуктивно здраве и превенция на ХИВ на международно ниво/
 • Марина Трифонова , психолог /Завършила философия и психология във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Над 4 години работи в Кризисен център за жени и деца, преживели насилие, към Сдружение „Център Отворена врата“, където оказва психологическа подкрепа и консултира жертви на насилие, както и младежи с поведенчески проблеми. Участник в множество обучения, методични дни и супервизии. Две години работи като учител „професионална подготовка“ на ученици специалност „Социална работа с деца и семейства в риск“ в ПГТ „ Ал. Константинов“, Плевен.  Завършила  курс по Консултативна психология и обучителен курс „Личен опит“ в когнитивно-поведенческата парадигма. От 2020 работи като психолог в ПИЦ – Плевен./
 • Цветомир Стефанов, психолог /Магистър по психология, сертифициран медиатор, сертифициран обучител от Института по преживелищна педагогика в Касел, Германия./
 • Антоанета Мачева, координатор превантивни програми. /С дългогодишен опит като координатор на социални проекти в местни и национални НПО, подкрепяни от американски и европейски програми и фондове; с тясна експертиза в областта на превенцията на рискови здравни фактори, натрупани от работа за програми на Министерство на здравеопазването. Обучител по Националните програми за превенция в училищна среда./
 • Радослав Христов, специалист Информация и комуникация-Обучител /Колега с ценен опит в областта на медии, комуникации, работа в Интернет среда, който се грижи за попълване на нашите масиви с ценна информация, както и за текущото отразяване на работата на ПИЦ – Плевен. Обучител по Националните програми за превенция в училищна среда./

ПИЦ – Плевен разчита на помощта на водещи национални експерти и консултанти, като:

 • д-р Десислава Любомирова /Работила за ПИЦ- Плевен от неговото създаване до 2018. С експертиза при консултиране на алкохолна  наркотична злоупотреба, хронични чернодробни заболявания, хронични вирусни хепатити, увреждания на черния дроб от наркотици. От 2011 е главен асистент в Катедра „Вътрешни болести” към ВМИ – Плевен, Клиника по гастроентерология/
 • Доц. д-р Мая Стоименова-Попова, д.м. /Началник психиатрична кл7иника (жени) към УМБАЛ „Д-р Г. Странски” и Ръководител катедра „Психиатрия и медицинска психология” – МУ, Плевен. Член на Българската психиатрична асоциация, членство в Българското дружество по биологична психиатрия и World Federation of Societies of Biological Psychiatry, както и на European College of Neuropsychopharmacology (ECNP)/
 • Доц. д-р  Евгения  Бързашка – Христова, д.м. ъководител на Превантивно – информационен център по зависимости, Плевен до 2011 г. Началник на клиниката по клинична токсикология на УМБАЛ „Д-р Г.Странски”, Плевен – единственото специализирано лечебно заведение за лечение  на  токсикологично болни – деца и възрастни пациенти  в Северна България, за лечение на пациенти с остри интоксикации при злоупотреба с алкохол и психоактивни вещества/
 • д-р Петранка Чумпалова /Работи във II психиатрична клиника. От 2012 г. асистент към Катедра „Психиатрия и медицинска психология” –МУ, Плевен/
 • Илиан Илиев, психолог, психотерапевт /психолог и сертифициран екзистенциален психотерапевт от гр. Плевен с 23 годишен опит в областта на приложната психология. Дипломирал се е във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” през 1994г. като бакалавър, а през 2002 г. защитава магистърска степен. Шест години е работил в областта на педагогиката и детската психология. Девет години е бил психолог -старши експерт в Учебна База „Хр.Ботев” – Плевен /бившата Школа за запасни офицери:под 22160/. Работата му е била свързана преди всичко с изследване психичното състояние, консултиране и подпомагане военнослужещи и техните семейства, подбор на кандидати за кадрови войници. Участвал е в подготовката и психологичното осигуряване на участващи в мироопазващи мисии в Ирак и Афганистан. През 2002 г. е участвал в изработване на нова атестационна методика за оценяване и подбор на кадрови военнослужещи. Специализирал е в ЦВПП към ВМА-София, ВА ”Г. С. Раковски”, ОС Bulgaria. Работил е в ДЦВУ-Плевен, „Защитено жилище“-Плевен, МБАЛ „Св. Панталеймон – Плевен“ и Фондация „Св. Иван Рилски“, където работи с пациенти с тежки заболявания и на които предстоят тежки оперативни интервенции. Сформира група за собствен опит и взаимопомощ на жени са онкологични заболявания. През 2015 г. участва в изработването на първото у нас практическо ръководство по психоонкология./