ОБЯВА

ОБЯВА

ВАКАНТНА ДЛЪЖНОСТ ЗА ПСИХОЛОГ В ПРЕВАНТИВНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАВИСИМОСТИ Община Плевен обявява свободна длъжност за психолог в Превантивно – информационен център по зависимости (ПИЦ), Плевен, бул. Русе, № 1, ет.4 Основните задължения за длъжността: Осъществява дейности по превенция на зависимости.Планира, реализира и отчита здравно информационни сесии за превенция на рисково поведение сред деца и млади хора в и извън училище; социални институции и др.Осигурява индивидуално и групово психологическо консултиране на деца, младежи, граждани и/или техните семейства, свързано с потенциален или вече индикиран риск от употреба или злоупотреба с ПАВ и други зависимости;Участва в планирането и реализирането на обучения за специалисти, деца и млади хора.Съдейства за изпълнение и постигане на целите на национални, регионални и местни стратегии и проекти, свързани с превенция на рискови фактори. Изисквания за заемане на длъжността: Да са със завършено висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалност „Психология”;Допълнителни умения: Компютърна грамотност;Комуникативни умения;Умения за разработване и координиране на програми и инициативи;Изготвяне на анализи, доклади, отчетна документация. Способност за самостоятелна организация на труда и за работа в екип.Умения за вземане на решения. Необходими документи: Заявление за заемане...
Read More
Младежи от община Левски показаха презентационни умения на тема „Превенция на рисковото сексуално поведение“

Младежи от община Левски показаха презентационни умения на тема „Превенция на рисковото сексуално поведение“

Среща по проект “Превенция на рисковото сексуално поведение“ се проведе в заседателната зала на Община Левски. В проекта, реализиран от Община Левски и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, съвместно с Превантивно-информационен център по зависимости – Плевен, участват ученици от СУ „Крум Попов“ и ОУ „Максим Горки“ в Левски, както и от ОУ „Неофит Рилски“ – Обнова. Целта на проявата бе в екипи доброволците да упражнят своите презентаторски умения, като презентациите на младежите бяха посветени на ХИВ/СПИН, ранната бременност и сексуално предаваните инфекции. Предстои презентациите да бъдат представени от доброволците, които участват в проекта, пред техните съученици, като по думите на психолога в ПИЦ – Плевен Валентин Минков всички са се справили със задачата много успешно. Младежите действително са ангажирани сериозно, коментира той, като сред най-интересните презентации открои тази за ранната бременност и дългосрочните последствия от нея – включително със статистика за община Левски. Според представената в нея информация, около 1% от всички родилки в Левски...
Read More