Наблюдението на употребата на вещества сред учениците е важен източник на данни за актуалните форми на рисково поведение сред младите хора. В Европа проучването „Европейски училищен изследователски проект за алкохол и други наркотици“ (ESPAD) предоставя данни за тенденциите във времето по отношение на употребата на вещества сред учениците на възраст между 15 и 16 години. Съгласно данните, събрани в рамките на последното издание на проучването, голямото мнозинство от случаите на употреба на незаконни наркотици в тази група се падат на канабиса, като 24 % от респондентите съобщават, че са употребявали наркотика някога през живота си. Стойностите на този показател варират от 5 % в Норвегия до 42 % в Чешката република. Разпространението на употребата на незаконни наркотици, различни от канабис, е много по-малко. В седемте държави, които са предоставили информация от национални училищни проучвания, проведени след проучването ESPAD, тенденциите относно разпространението на употребата на канабис сред учениците варират в значителни граници.

Загриженост за употребяващите канабис

Относително малка част от употребяващите канабис приемат наркотика интензивно. Всекидневната или почти всекидневната употреба на канабис се определя като употреба през 20 или повече дни през последния месец. Въз основа на резултатите от проучвания сред общото население е направена оценката, че почти 1 % от възрастните европейци употребяват канабис всекидневно или почти всекидневно. Около три четвърти от тези лица са на възраст между 15 и 34 години, като повече от три четвърти от употребяващите са мъже.

Всекидневната употреба на канабис е рядко срещана сред общото население, но сред почти 3 % от възрастните (на възраст между 15 и 64 години), които са употребявали канабис през последния месец, около една четвърт са употребявали веществото всекидневно или почти всекидневно. Този дял варира значително в отделните държави. В държавите, където броят на проведените проучвания е достатъчен за определяне на тенденциите, делът на всекидневно или почти всекидневно употребяващите сред всички възрастни остава стабилен през последното десетилетие.

Канабисът е наркотикът, най-често посочван като основната причина за постъпване на лечение за употреба на наркотици от постъпилите за първи път на лечение, макар че характерът на лечението за употребяващите канабис се различава значително. Общият брой на докладваните пациенти, постъпили за първи път на лечение, е нараснал от 45 000 на 61 000 между 2006 и 2013 г. При отчитане на постъпилите повече веднъж на лечение канабисът е вторият най- често посочван наркотик от всички постъпили на лечение през 2013 г. (123 000 или 29 %). Налице са обаче значителни различия между отделните държави, като докладваните данни за дела на употребата на канабис като основен наркотик варират от 3 % от всички постъпили на лечение в Литва до повече от 60 % в Дания и Унгария. Тези различия вероятно се обясняват с действието на различни фактори. Например около една четвърт (23 000) от лицата, постъпили на лечение в Европа за употреба на канабис като основен наркотик, биват насочвани за лечение от системата на наказателното правораздаване. Този показател варира от по-малко от 5 % от пациентите, лекувани за употреба на канабис като основен наркотик, в България, Естония, Латвия и Нидерландия до повече от 80 % в Унгария.

Случаи на пациенти, приети по спешност в болница във връзка с употреба на канабис kanabis

Макар и рядко, е възможно след употреба на канабис, особено в по-високи дози, да възникнат спешни случаи с остри усложнения. В държавите с по-високи равнища на разпространение на употребата канабисът е свързан със значителен дял от спешните случаи, свързани с употреба на наркотици. Резултатите от проведено неотдавна проучване показват, че между 2008 и 2012 г. в 11 от общо 13 европейски държави, включени в анализа, броят на свързаните с употреба на канабис спешни случаи е нараснал. В Испания например броят на спешните случаи, свързани с канабис, е нараснал от 1 589 (25 % от всички спешни случаи, свързани с употреба на наркотици) през 2008 г. на 1 980 (33 %) през 2011 г.

Европейската мрежа за спешните случаи, свързани с употреба на наркотици (Euro-DEN), която извършва наблюдение свързаните с употреба на наркотици спешни случаи, приети за болнично лечение в 16 здравни заведения в 10 европейски държави, съобщава, че между 10 % и 48 % (или средно 16 %) от всички спешни случаи, свързани с употреба на наркотици, включват употреба на канабис, като в 90 % от тези случаи е била налице употреба и на други вещества. Най-често канабисът е употребяван съчетано с алкохол, бензодиазепини и стимуланти. Най-често докладваните проблеми са с неврологично- поведенчески характер (възбуда, агресия, психоза и тревожност) и повръщане. В повечето случаи пациентите са освобождавани без необходимост от постъпване за стационарно лечение.

Нови наркотици и нови предизвикателства

noviТрадиционно в европейските държави първоначалните мерки, които се предприемат в отговор на появата на нови психоактивни вещества, са регулаторни по своя характер и са насочени към ограничаване на предлагането с помощта на законодателни инструменти. Все повече внимание обаче се отделя на разработването на целеви образователни и превантивни дейности, както и на дейности за повишаване на осведомеността и за обучение на специалисти. Освен това по правило службите, които работят в нощни заведения и места за развлечение, се придържат към утвърдени подходи за реакция на появата на нови вещества. Нараства все повече и значението на интернет като платформа за предоставяне на информация и консултации. Едно от развитията в тази област е подходът на „онлайн обхващане“, насочен към обхващане на нови целеви групи. Примери за това са инициативи, водени от употребяващи наркотици, като форуми и блогове, които предоставят информация и съвети за предпазване на употребяващите. В някои от случаите заедно с тези инициативи се предоставят и услуги за анализ на наркотици и таблетки, а резултатите се оповестят онлайн заедно с информация за ограничаване на вредите.

Понастоящем в Европа новите психоактивни вещества не се свързват със значително търсене на специализирано лечение, въпреки че в някои държави се наблюдава развитие на съответните услуги. Появата на нови наркотици има различни форми в отделните държави и ответните действия в държавите отразяват тези различия. В Унгария и Румъния, където е докладвано инжектиране на катинони, е важна ролята на услугите за обмен на игли и спринцовки. В Обединеното кралство, където е регистрирана значителна употреба на мефедрон, с тази група пациенти работят специализирани „клиники за употребяващи клубни наркотици“ и се разработват насоки за лечение.