На 15 ноември в Заседателната зала на Община Левски се проведе обучение за презентаторски умения с участието на ученици от СУ „Крум Попов“, ОУ „Максим Горки“ в Левски и ОУ „Неофит Рилски“ – Обнова. То бе част от дейностите по проекта на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) – Левски, съвместно с Превантивно-информационния център по зависимости в Плевен, за превенция на рисковото поведение, употреба на наркотични вещества и развитие на социални умения при ученици от първи до пети клас. Участниците в обучението представиха презентации на тема „Легални наркотични вещества“, като бяха разпределени в четири екипа. Мултимедийните презентации бяха фокусирани върху вредата от употребата на цигари, енергийни напитки, а също така бе показана и обща презентация за легалните наркотични вещества. От своя страна, децата от ОУ „Неофит Рилски“ – Обнова представиха резултатите от направена от тях анкета за това колко често техните съученици употребяват енергийни напитки.

€

От водещия на обучението – психологът в Превантивно-информационния център по зависимости в Плевен Валентин Минков, учениците от община Левски получиха ценни напътствия за това как се прави презентация, как трябва да се държат по време на представянето и как да се справят със сценичната треска. Съвместно с присъстващите педагози бе решено, когато децата добият пълна увереност, в екипи по двама те да направят презентациите в същия формат, след което те ще запознаят с тях своите съученици.