Въпроси и отговори

Във връзка със задавани въпроси и разпространявана разнопосочна информация относно изследванията за употреба на наркотични вещества при шофьори, Националния център на наркомании предоставя отговори на следните по-често срещани въпроси:

Какво представлява изследването за наркотични вещества при шофьори?

Съгласно законодателството у нас, изследването при водачи на МПС цели да установи употреба на наркотичното вещество от изследваното лице, а не  проявено въздействие или повлияване, т. е. търси се само установяване на наличие на веществото в пробата, а не проявени признаци на ефект.

Изследването се провежда на два етапа – предварителен, извършван в момента на полицейската проверка чрез тест за орална течност (слюнка); и потвърдителен – чрез химико-токсикологично изследване на кръвна проба, взета при медицински преглед. Лабораторното изследване се провежда при несъгласие на лицето с резултата от предварителното изследване, отказ да бъде изследвано или по преценка на проверяващите. Лицето може да откаже както предварителното изследване, така и медицинския преглед с лабораторното изследване на кръвна проба, при което се прилагат предвидените в Закона за движението по пътищата принудителни административни мерки.

Какво показва тестът на слюнка?

Изследването на слюнка се извършва чрез специално предназначени за целта тестове, които показват качествен резултат (положителен или отрицателен) за употреба на няколко вида наркотични вещества – амфетамин, метамфетамин, тетрахидроканабинол, кокаин, опиати, а при някои модификации – бензодиазепини и метадон.

При най-масово ползвания модел у нас отчитането на резултата е автоматично, от апарат със зададени от производителя настройки за чувствителност, които не могат да се променят от изследващия. По този начин влиянието на външни фактори и допускането на случайна грешка са сведени до минимум и измерването е автоматизирано и стандартизирано.

Положителните резултати при тестването на лицето, потвърдени и от химико-токсикологично изследване на кръвна проба, са престъпление съгласно ал.3 от чл. 343 б. “б“  от Наказателния кодекс, за което е предвидено наказание лишаване от свобода от една до три години и глоба от 500.00 до 1500.00 лв.

Колко време след употреба на наркотично вещество тестът на слюнка може да покаже положителен резултат?

В интернет има много твърдения, че тестовете, ползвани от пътна полиция, могат да засекат предшестваща употреба до дни след това. Това не е така. Тестовете за слюнка са различни от тестовете за урина (по вид на доказваната субстанция и/или концентрация, над която се отчита положителен резултат). Употреба на наркотично вещество до няколко дни след употребата му може да се отчете при ползване на уринен тест, тъй като наркотичните вещества и разпадните им продукти се излъчват по-дълго време в урината. Пробата урина има само ориентировъчен характер при изследванията. В този случай доказването на употреба се извършва единствено въз основа на резултата от кръвната проба.

Тестовете за контрол на шофьори са специално разработени и предназначени за изследване на водачи, като имат за цел да установят употреба на наркотични вещества, съотносима към момента на изследване (респ. момента на шофиране), т.е. сравнително кратко време преди това. Този период обикновено е средно около 24 – 36 ч. след употреба на повечето наркотични вещества (при инцидентна употреба), в зависимост от количеството, начина на приемане и вида на приетото вещество, а също и от индивидуалните особености на организма на изследвания.

Може ли да бъде заблуден тестът за слюнка?

Употребата на някои вещества и лекарства може да доведе до отчитане на положителен резултат поради т.нар. кръстосан отговор. В тези случаи лабораторното изследване на кръвната проба категорично и еднозначно отхвърля (или потвърждава) употребата на наркотично вещество.

Разпространяваните в мрежата способи за заблуда на теста за наркотици не могат да гарантират отрицателен резултат, защото процесът на отделяне на слюнка в устната кухина е практически непрекъснат, а изплакване на устата, употреба на различни препарати преди изследването и др. има вероятност да бъдат отчетени от теста и той да покаже резултата като невалиден (всеки тест има контролна ивица, отчитането на която също би се повлияло, ако се въздейства на пробата).

Как да процедирам, ако съм сигурен, че съм употребил отдавна, а тестът за слюнка е положителен?

Лабораторното изследване на кръвна проба може да разграничи времето на употреба в общия случай (при несистемна употреба на наркотични вещества).

Може ли пасивно пушене (излагане на дим от канабис/марихуана) да доведе до отчитане на положителен резултат?

На практика – не. Трябва да са налице някои задължителни условия, за да може ползваните у нас технически средства да отчетат положителен резултат за употреба на ТНС след излагане на дим от марихуана/канабис. Процедурата по изследване е разработена така, че да елиминира възможността за получаване на положителен резултат при пребиваване в среда от дим след пушене на канабис.

Може ли повторното изследване на кръвна проба да покаже отрицателен резултат при първоначално положителен?

За разлика от изследването на алкохол в миналото, когато ползването на нестерилни и нехерметични шишета за съхранение на кръвната проба можеше да доведе до промени в първоначалния резултат, сега при изследването на наркотични вещества повторно изследване има смисъл само при съмнения за допусната груба грешка (напр. разменена проба). Наркотичните вещества не са летливи, не се разлагат лесно в замразени проби, а разпадните им продукти също позволяват доказване на употребата. В този смисъл, повторното изследване обикновено потвърждава първоначалния резултат, дори при практически изтекъл срок на съхранение на пробата.