Министерският съвет прие промяна на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, съобщиха от правителствената информационна служба. С промяната се транспонира в националното законодателство Директива (ЕС) 2017/2103 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2017 г. за изменение на Рамково решение 2004/757/ПВР на Съвета с цел включване на нови психоактивни вещества в определението за „наркотици“ и за отмяна на Решение 2005/3 87/ПВР на Съвета.

Въвеждат се дефиниции за „ново психоактивно вещество“ и „препарат“ в съответствие с понятията в Директива (ЕС) 2017/2103. Поставят се под контрол и нови седем вещества чрез включването им в Списък I – „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“.

Веществата се включват в Списък I в изпълнение на европейски актове – решения за изпълнение на Съвета на ЕС за въвеждане на мерки за контрол по отношение на нови психоактивни вещества и във връзка с решение на Комисията по наркотичните вещества към ООН, с което се поставят под международен контрол нови вещества чрез включване в списъците на Единната конвенция на ООН по упойващите вещества и Конвенцията за психотропните вещества.

Очакваният резултат от предлаганите промени е адаптиране на националната нормативна уредба към новата регламентация, въведена с Директива (ЕС) 2017/2103, както и ограничаване риска от злоупотреба с класифицираните като наркотични вещества.