9% от учениците в 5, 6 и 7 клас в училищата на територията на град Плевен са пушили цигара, пура или лула поне веднъж през живота си. Това твърдят 1% от учениците в 5 клас, 8% от 6 клас и 17% от 7 клас, сочат данните от представително проучване на тема „Нагласи и употреба на психоактивни вещества сред учениците (5-7 клас) в градовете Стара Загора и Плевен”. То е проведено от Агенция „Сова Харис” в периода 2-11 ноември 2020 г. сред общо 1016 ученици от 45 паралелки, съгласно предварително изготвена и одобрена извадка и с методологическата подкрепа на Националния фокусен център за наркотици и наркомании. Целта на проучването е да се установят навиците и нагласите на учениците, свързани с техния начин на живот, обкръжението, употребата на цигари, алкохол и наркотици, информираността и нагласите относно употребата им.

Положителен отговор на въпроса „някога през живота си пушил/а ли сте тютюн (цигари, пури или лула)?“ дават 9% от всички момчетата и 8% от всички момичетата. През последните 24 часа (спрямо деня на попълване на анкетната карта) са пушили 24% от тези, които са споделили, че са пушили някога през живота си. Това са 21% от пушилите ученици от 6 клас и 27% от 7 клас. От всички ученици, които някога са пушили, пушилите през последните 24 часа 24% са момичета, а 25% – момчета. През последните 30 дни, но не и през последните 24 часа (спрямо деня на попълване на анкетната карта) са пушили 20% от учениците, които някога са пушили. От пушилите ученици от 6 клас 29% са дали този отговор, от пушилите ученици от 7 клас – 16%. От всички пушили ученици 21% от момичетата и 18% от момчетата са дали отговор, че са пушили през последните 30 дни, но не през последните 24 часа.

През последните 12 месеца, но не и през последните 30 дни са пушили 23% от пушилите някога ученици. Това са 32% от някога пушилите ученици от 6 клас и 20% от някога пушилите ученици от 7 клас. 23% от момчетата и 24% от момичетата, които са пушили някога, са пушили през последните 12 месеца, но не и през последните 30 дни. 33% от учениците, които някога са пушили споделят, че са пушили преди повече от 12 месеца. Такъв отговор дават всички ученици от 5 клас, които са заявили, че някога са пушили, 18% от учениците от 6 клас и 36% от учениците от 7 клас, които са пушили някога. От всички ученици, пушили някога, 34% от момчетата и 31% от момичетата са отговорили, че са пушили преди повече от 12 месеца. 11% от учениците, които са пушили някога, са запалили първата си цигара на възраст до 9 години. От пушилите някога ученици първата си цигара до 9 годишна възраст са запалили 33% от 5 клас, 7% от 6 клас и 12% от 7 клас, 12% от момчетата и 10% от момичетата. На 10 години първата си цигара са запалили 15% от пушилите някога ученици. Сред пушилите някога, първата си цигара на 10 години са запалили 67% от 5 клас, 18% от 6 клас и 10% от седми клас. 24% от момчетата и 5% от момичетата, които са пушили някога, са запалили първата си цигара на 10 години. На 11 години първата си цигара са запалили 26% от пушилите някога ученици. От всички ученици, които са пушили някога, 43% от 6 клас и 18% от седми клас; 24% от момчетата и 28% от момичетата, са запалили първата си цигара на 11 години. На 12 години първата си цигара са запалили 32% от пушилите някога ученици. От всички ученици, които са пушили някога, 29% от 6 клас и 35% от седми клас, 26% от момчетата и 38% от момичетата, са запалили първата си цигара на 12 години. На 13 години първата си цигара са запалили 17% от пушилите някога ученици. От всички ученици, които са пушили някога, 4% са от 6 клас, 26% от седми клас, 14% от момчетата и 20% от момичетата, са запалили първата си цигара на 13 години.

През дните от последния месец 47% от пушилите някога ученици са пушили до 1 цигара дневно. Това са 50% от 5 клас, 58% от 6 клас и 41% от 7 клас; 37% от момчетата и 57% от момичетата, които са пушили някога. 2-3 цигари дневно през дните от последния месец са пушили 22% от пушилите някога ученици. Това са 50% от 5 клас, 21% от 6 клас, 22% от 7 клас; 26% от момчетата и 19% от момичетата, които са пушили някога и заявяват, че са пушили 2-3 цигари през дните от последния месец. 13% от пушилите някога ученици декларират, че са пушили от 4 до 7 цигари дневно през дните от последния месец. Това заявяват 13% от учениците в 6 клас, 13% от 7 клас; 14% от момчетата и 11% от момичетата, които са пушили някога. От 8 до 12 цигари дневно в дните от последния месец са пушили 8% от всички ученици, които са пушили някога. Така твърдят 8% от 6 клас, 9% от учениците от 7 клас; 6% от момчетата и 11% от момичетата, които са пушили някога. От 13 до 17 цигари дневно в дните от последния месец са пушили 3% от всички ученици, които са пушили някога. Така твърдят 4% от учениците от 7 клас; 6% от момчетата, които са пушили някога. От 18 до 20 цигари дневно в дните от последния месец са пушили 7% от всички ученици, които са пушили някога. Така твърдят 11% от учениците от 7 клас; 11% от момчетата и 3% от момичетата, които са пушили някога. Нито един ученик не е отговорил, че е пушил повече от 20 цигари дневно през последния месец.

Източник: Национален фокусен център за наркотици и наркомании