Двудневно обучение на тема „Повишаване знанията на училищния персонал по въпроси, свързани с рисковото поведение на учениците” се проведе на 22 и 25 май в Левски. То бе предназначено за специалисти, пряко ангажирани с отглеждане, възпитание и обучение на деца в образователни и социални институции – учители, социални работници, психолози, възпитатели, медицински специалисти и друг персонал, като се реализира по заявка на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Левски. Участниците бяха представители на ЦНСТ, ЦСРИ и ЦОП, като пред тях психологът от ПИЦ – Плевен Валентин Минков представи теми, свързани с проблема, разпределени в три модула. Първият модул бе свързан с юношеската възраст и нейните особености, вторият – с решаването на конфликти, а третият – с агресията и насилието сред децата. Темите от втория ден от обучението бяха с фокус върху кризисната интервенция при употреба на психоактивни вещества.

В Левски бе даден старт и на дейностите с деца на възраст 14-19 години, настанени в институции, намиращи се в неравностойно положение или в риск от извършване на противообществени прояви, отглеждани в ЦНСТ, приемни семейства, посещаващи ЦОП, водещи се на отчет в ДПС или МКБППМН. Първата тема, избрана от ръководството на ЦНСТ – Левски, бе свързана със сексуалното възпитание, а по желание на участващите младежи втората тема бе за употребата на легални наркотични вещества. Те проявиха интерес и към темата за нелегалните наркотични вещества, като предстои да се спрем и на нея, обясни Валентин Минков. Във връзка с индикативната превенция на рисковото поведение бе проведено и обучение с ученици от Професионалната гимназия по селско стопанство „Никола Йонков Вапцаров“ в Левски.

Има интерес към продължаващи обучения на персонала на социалните институции, като все още не са маркирани конкретните теми, но от обратните връзки, които получих, разбрах, че идеята е те да засегнат кризисната интервенция след употреба на наркотични вещества, сподели още психологът от ПИЦ – Плевен.